Home / Nieuws / ...

 

Neem tegen (alvleesklier)kanker*
Extracten van de neemboom (Azadirachta indica) doen, althans in het laboratorium en bij muizen, de groei van alvleesklierkankercellen stoppen. Eerdere studies in het laboratorium en met dieren lieten ook al zien dat de bioactieve stof nimbolide, in de extracten van de neemboom, allerlei anti-kanker eigenschappen heeft. Omdat steeds meer mensen alvleesklierkanker krijgen en een effectieve behandeling er nog niet is keken onderzoekers naar neem als mogelijke behandeling. De extracten van neem zorgden in deze studie voor celdood van kankercellen, zonder de gezonde cellen te treffen. Groei van de tumor werd gestopt en het aantal kankercellen met 80% en de kans op uitzaaiingen met 70% verminderd. Extracten van de neemboom worden al honderden jaren zonder bijwerkingen door veel mensen in India gebruikt.
De studie. (April 2016)


 

Pancreatic cancer may be treatable with tree extract
With no effective treatments currently available, there is an urgent and important need to develop new drugs to treat pancreatic cancer. After carrying out tests in lab cells and mice, researchers propose that nimbolide, a natural extract from the leaves of the neem tree, could meet such a need. 
In the journal Scientific Reports, a team of biomedical scientists at Texas Tech University Health Sciences Center El Paso (TTUHSC El Paso) reports how nimbolide can stop pancreatic cancer growing and spreading without harming normal, healthy cells.
Senior and corresponding author Rajkumar Lakshmanaswamy, an associate professor in TTUHSC El Paso's Center of Emphasis in Cancer, says:
"The promise nimbolide has shown is amazing, and the specificity of the treatment towards cancer cells over normal cells is very intriguing."
Pancreatic cancer is the fourth leading cause of cancer-related death in the US and is projected to become the second leading cause by 2020. It is the only major cancer, note the authors, where fewer than 6 out of every 100 patients survive more than 5 years after diagnosis.
The main reason pancreatic cancer is so deadly is because it is very difficult to diagnose in the early stages, before it has started to spread and invade surrounding tissue and other organs, which it does very fast.
Consequently, most patients with pancreatic cancer are diagnosed when the disease is in an advanced stage. For them, surgery is rarely an option, underscoring the importance of finding new therapies.
Nimbolide boosts production of reactive oxygen species 
Nimbolide is a natural extract derived from the leaves and flowers of the neem tree (Azadirachta indica) that is widely used in traditional medicine to treat a variety of human ailments.
Previous studies of nimbolide's effect in lab cells and animals reveal that nimbolide has a number of anti-cancer properties. The compound interferes with cancer cell signaling pathways that are linked to inflammation, survival, growth, invasion, development of tumor blood vessels and cancer spread, or metastasis.
The new study, which tests nimbolide specifically on pancreatic cancer cell lines and mice, finds the compound is effective in inhibiting cancer growth and metastasis.
The researchers found that nimbolide boosts the production of a group of molecules known as reactive oxygen species (ROS), which is known to regulate cell death by apoptosis (self-killing) and autophagy (self-eating).
Further experiments in the pancreatic cancer cell lines revealed that ROS generation by nimbolide curbed proliferation of cells and reduced their ability to migrate, invade and form colonies.
However, the authors note that an area that needs to be researched further is the complex interplay between apoptosis and autophagy resulting from the nimbolide-induced boost in ROS. In this study, the anti-cancer effect of nimbolide seems to be via apoptosis, and not via autophagy, which other studies suggest may actually increase cancer cell survival.
Nimbolide 'attacks pancreatic cancer from all angles'
The results show that nimbolide reduced the size and number of pancreatic cancer cell colonies by 80% and curbed their migration and invasion capabilities by 70%.
Experiments in live mice also showed that nimbolide is effective in inhibiting pancreatic cancer growth and metastasis, note the authors.
"Nimbolide seems to attack pancreatic cancer from all angles," says Prof. Lakshmanaswamy.
An important finding of the study is that nimbolide did not appear to harm healthy cells - either in the lab cultures or in the live mice.
As many people in India eat neem and do not appear to experience harmful side effects, the authors suggest using nimbolide for pancreatic cancer would be unlikely to produce the side effects typically seen with chemotherapy and radiation therapy.
However, while this fact and the study findings all sound promising, Prof. Lakshmanaswamy points out there is still a long way to go before nimbolide is ready for treating pancreatic cancer in humans.
The team is continuing their research into the anti-cancer properties of nimbolide and also plans to investigate how best to administer it to maximize its effect on pancreatic cancer.
Nimbolide inhibits pancreatic cancer growth and metastasis through ROS-mediated apoptosis and inhibition of epithelial-to-mesenchymal transition, Ramadevi Subramani et al., Scientific Reports, doi:10.1038/srep19819, 2016.


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Alvleesklierkanker kan behandelbaar met boom extract
Zonder effectieve behandelingen beschikbaar, dringend en grote behoefte aan ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van alvleesklierkanker. Op grond van proeven in laboratorium cellen en muizen, onderzoekers stellen dat nimbolide, een natuurlijk extract van de bladeren van de neemboom, kan een dergelijke behoefte te voldoen.
In het tijdschrift Scientific Reports, een team van biomedische wetenschappers aan de Texas Tech University Health Sciences Center in El Paso (TTUHSC El Paso) rapporteert hoe nimbolide alvleesklierkanker kunnen stoppen met groeien en verspreiden zonder nadelige gevolgen voor de normale, gezonde cellen.
Senior en de bijbehorende auteur Rajkumar Lakshmanaswamy, een universitair hoofddocent in TTUHSC El Paso's Center van nadruk in Cancer, zegt:
"De belofte nimbolide heeft laten zien is geweldig, en de specificiteit van de behandeling in de richting van kankercellen dan normale cellen is zeer intrigerend."
Alvleesklierkanker is de vierde grootste oorzaak van kanker-gerelateerde sterfgevallen in de Verenigde Staten en zal naar verwachting de tweede belangrijke oorzaak van 2020. Het is de enige grote kanker te worden, let op de auteurs, waar minder dan 6 van de 100 patiŽnten overleeft meer dan 5 jaar na de diagnose.
De belangrijkste reden pancreaskanker zo dodelijk is omdat het zeer moeilijk te diagnosticeren in de vroege stadia voordat begonnen zich te verspreiden en binnenvallen omliggende weefsel en andere organen, waardoor het zeer snel beweegt.
Bijgevolg, de meeste patiŽnten met alvleesklierkanker gediagnosticeerd wanneer de ziekte is in een vergevorderd stadium. Voor hen, een operatie is zelden een optie, het benadrukken van het belang van het vinden van nieuwe therapieŽn.
Nimbolide verhoogt de productie van reactieve zuurstofverbindingen
Nimbolide is een natuurlijk extract verkregen uit de bladeren en bloemen van de neemboom (Azadirachta indica) die op grote schaal wordt gebruikt in de traditionele geneeskunde diverse humane kwalen te behandelen.
Eerdere studies van het effect nimbolide in lab cellen en dieren blijkt dat nimbolide heeft een aantal anti-kanker eigenschappen. De verbinding interfereert met kankercel signaalroutes die verband houden met ontsteking, overleving, groei, invasie, ontwikkeling van tumor bloedvaten en verspreiding van kanker of metastase.
De nieuwe studie, die nimbolide test met name bij alvleesklierkanker cellijnen en muizen, vindt de verbinding effectief is bij het remmen van de groei van kanker en metastase.
De onderzoekers vinden dat nimbolide verhoogt de productie van een groep van moleculen bekend als reactive oxygen species (ROS), waarvan bekend is dat celdood reguleren door apoptose (self-doden) en autofagie (zelf eten).
Verdere experimenten in de pancreaskankercellijnen bleek dat ROS productie door nimbolide afgeremd proliferatie van cellen en verminderde het vermogen om te migreren, vallen en vormen kolonies.
Echter, de auteurs constateren dat een gebied dat verder moet worden onderzocht is de complexe wisselwerking tussen apoptose en autofagie als gevolg van de nimbolide geÔnduceerde boost in ROS. In dit onderzoek werd de anti-kanker effect van nimbolide lijkt via apoptose, en niet via autofagie, die andere studies suggereren kan zelfs stijgen kankercel overleving.
Nimbolide 'aanvallen pancreaskanker vanuit alle hoeken'
De resultaten tonen dat nimbolide verminderde de grootte en het aantal pancreaskankercellijnen kolonies met 80% geremd en de migratie en invasie capaciteiten met 70%.
Experimenten in levende muizen toonde ook aan dat nimbolide effectief is in het remmen van de alvleesklier groei van kanker en metastase, merken de auteurs.
"Nimbolide lijkt pancreaskanker aanvallen vanuit alle hoeken," zegt Prof. Lakshmanaswamy.
Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat nimbolide leek niet te schaden gezonde cellen - in het lab culturen of in levende muizen.
Zoals veel mensen in India neem eten en lijken geen schadelijke bijwerkingen ervaart, de auteurs raden u nimbolide bij alvleesklierkanker zou het onwaarschijnlijk dat de bijwerkingen gewoonlijk gezien worden bij chemotherapie en bestraling te produceren.
Echter, terwijl dit feit en de bevindingen van de studie al veelbelovend klinken, Prof. Lakshmanaswamy wijst er is nog een lange weg te gaan voordat nimbolide klaar is voor de behandeling van alvleesklierkanker bij de mens.
Het team is de voortzetting van hun onderzoek naar het anti-kanker eigenschappen van nimbolide en is ook van plan om te onderzoeken hoe het best toe te dienen aan het effect ervan op alvleesklierkanker te maximaliseren.


Printen

 

 

Reacties: