Home / Nieuws / ...

 

Luchtvervuiling na 30 jaar nog dodelijk*
Uit een van de grootste studies over luchtvervuiling blijkt dat blootstelling aan hogere waarden fijnstof (PM10) zelfs dertig jaar later de kans op doodgaan aan long- en hart- en vaatziekte nog duidelijk doet vergroten. De studie , onder 368.000 mensen in Engeland en Wales begon in 1971. Tijdens de studie was de uitstoot van fijnstof wel flink minder geworden doch ook nu nog heeft iemand die leeft in een omgeving met veel luchtvervuiling 14% meer kans dood te gaan dan iemand die in leeft in een omgeving met weinig luchtvervuiling.
De studie. (April 2016)


 

Exposure to air pollution more than 30 years ago may still affect an individual's mortality risk today
Exposure to air pollution more than 30 years ago may still affect an individual's mortality risk today, according to new research. The new report comes from one of the world's longest running air pollution studies, which included 368,000 people in England and Wales followed over a 38 year period. The team, from the MRC-PHE Centre for Environment and Health, estimated air pollution levels in the areas where the individuals lived in 1971, 1981, 1991 and 2001, using measurements from Britain's extensive historic air pollution monitoring networks.
Highest risks were seen for respiratory disease, such as bronchitis, emphysema and for pneumonia. Air pollution also affected mortality risk from cardiovascular diseases, such as heart disease.
Dr Anna Hansell, lead author of the study, from the MRC-PHE Centre for Environment and Health at Imperial, said: "Air pollution has well established impacts on health, especially on heart and lung disease. The novel aspects of our study are the very long follow-up time and the very detailed assessment of air pollution exposure, using air quality measurements going back to the 1970s.
"Our study found more recent exposures were more important for mortality risk than historic exposures, but we need to do more work on how air pollution affects health over a person's entire lifetime.
"We were surprised to find pollution has effects on mortality that persist over three decades after exposure."
In the study, published in the journal Thorax, the researchers assessed levels of black smoke and sulphur dioxide air pollution from 1971 to 1991 and PM10 air pollution in 2001. Both black smoke and PM10 are measures of small particles in the air. Black smoke and sulphur dioxide were produced mainly by burning fossil fuels (including coal, oil, diesel, petrol).
Today, the methods of measuring air pollution have changed. A common measure is PM10, which measures very small particles that are less than 10 microns in size. These can travel deep into the lungs and may even be small enough to enter the bloodstream. This type of air pollution is mainly produced by transport and industry with a contribution from construction activities and natural sources (e.g. sea salt, soil).
In the study, risks from pollution exposures were reported in units of 10 micrograms per cubic metre of air. Researchers compared these levels of exposure with data on disease and deaths. The study suggests that for every additional unit of pollution that people were exposed to in 1971, the risk of mortality in 2002 to 2009 increases by two per cent.
The researchers also looked at more recent exposure and found a 24 per cent increase in mortality risk in 2002 to 2009 for each additional unit of pollution people were exposed to in 2001.
Dr Rebecca Ghosh, co-author of the study from the School of Public Health at Imperial, said "Putting this in context, an individual who lived in a higher polluted area in 1971 had a 14 per cent higher risk of dying in 2002 to 2009 than someone who had lived in a lower polluted area. An individual living in a higher polluted area in 2001 also had an increased risk of mortality of 14 per cent compared to someone in a low pollution area.
"However, although there are similar sizes of risk from exposure in 1971 and 2001, there are much lower exposure levels. For instance, comparing highest and lowest polluted areas in 1971, there was a 52 micrograms difference in black smoke per cubic metre of air, but in 2001 the comparable difference was 6 micrograms per cubic metre of air of PM10.
Dr John Gulliver, co-author and Senior Lecturer at the MRC-PHE Centre for Environment and Health at Imperial, said: "Levels of all types of air pollution in the UK have reduced dramatically since the start of our study period, with levels of black smoke currently estimated to be about 20 per cent of what they were in the 1970s."
Dr Anna Hansell added: "It's important to remember that the effects of air pollution are small compared to other risk factors. Your risk of dying early is much more dependent on other aspects of your lifestyle, like whether you smoke, how much you exercise, whether you are overweight, as well as on medical factors like your blood pressure. This was true even with the higher air pollution levels in the 1970s.
"However, our study adds to the weight of evidence that suggests breathing in air pollution isn't good for us in either the short or long-term. We need to continue collective efforts to reduce air pollution levels, both in the UK and internationally." 
Reference:
1. Anna Hansell, Rebecca E Ghosh, Marta Blangiardo, Chloe Perkins, Danielle Vienneau, Kayoung Goffe, David Briggs, John Gulliver. Historic air pollution exposure and long-term mortality risks in England and Wales: prospective longitudinal cohort study. Thorax, 2016 DOI: 10.1136/thoraxjnl-2015-207111 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Blootstelling aan luchtverontreiniging meer dan 30 jaar geleden kan nog steeds invloed op sterfte risico van een individu vandaag
Blootstelling aan luchtverontreiniging meer dan 30 jaar geleden kan nog steeds invloed op sterfte risico van een individu van vandaag, volgens nieuw onderzoek. Het nieuwe rapport is afkomstig van een van 's werelds langste lopende studies luchtvervuiling, waaronder 368.000 mensen in Engeland en Wales, gevolgd over een periode van 38 jaar. Het team, dat uit de MRC-PHE Centrum voor Milieu en Gezondheid, geschatte niveaus van luchtverontreiniging in de gebieden waar de mensen leefden in 1971, 1981, 1991 en 2001, met behulp van metingen van Britain's uitgebreide historische luchtvervuiling meetnetten.
Grootste risico's werden waargenomen bij luchtwegaandoeningen, zoals bronchitis, emfyseem en longontsteking. Luchtverontreiniging ook be´nvloed sterfterisico van cardiovasculaire ziekten, zoals hart- en vaatziekten.
Dr Anna Hansell, hoofdauteur van de studie, van de MRC-PHE Steunpunt Milieu en Gezondheid op het Imperial, zei:. "Luchtvervuiling is goed ingeburgerd gevolgen voor de gezondheid, vooral op hart- en longaandoeningen De nieuwe aspecten van onze studie zijn de zeer lange follow-up tijd en de zeer gedetailleerde beoordeling van de blootstelling van luchtvervuiling, met behulp van metingen van de luchtkwaliteit die teruggaat tot de jaren 1970.
"Onze studie bleek meer recente uitzettingen meer van belang voor het sterfterisico dan historische blootstellingen waren, maar we moeten meer werk over de manier waarop de luchtvervuiling van invloed op de gezondheid over de gehele levensduur van een persoon te doen.
"We waren verrast te ontdekken vervuiling heeft effecten op de mortaliteit die blijven meer dan drie decennia na de blootstelling."
In de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Thorax, de onderzoekers beoordeeld niveaus van zwarte rook en zwaveldioxide luchtvervuiling 1971-1991 en PM10 luchtvervuiling in 2001. Zowel de zwarte rook en PM10 maatregelen van kleine deeltjes in de lucht. Zwarte rook en zwaveldioxide werden voornamelijk geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie, diesel, benzine).
Vandaag de dag, de methoden voor het meten van luchtverontreiniging zijn veranderd. Een gemeenschappelijke maatregel PM10, waarbij zeer kleine deeltjes die kleiner zijn dan 10 micron meet. Deze kunnen diep in de longen te reizen en kunnen zelfs klein genoeg om in de bloedbaan worden. Dit type van de luchtverontreiniging wordt voornamelijk geproduceerd door transport en industrie met een bijdrage van bouwactiviteiten en natuurlijke bronnen (bijvoorbeeld zeezout, bodem).
In de studie, de risico's van blootstelling vervuiling werden gemeld in eenheden van 10 microgram per kubieke meter lucht. Onderzoekers vergeleken deze niveaus van blootstelling met gegevens over de ziekte en sterfgevallen. De studie suggereert dat voor elke extra eenheid verontreiniging die mensen werden blootgesteld aan in 1971, het risico op sterfte 2002-2009 stijgt tot twee procent.
De onderzoekers keken ook naar meer recente blootstelling en vond een 24 procent toename van het sterfterisico in 2002-2009 voor elke extra eenheid van mensen vervuiling werden blootgesteld aan in 2001.
Dr Rebecca Ghosh, co-auteur van de studie van de School of Public Health aan het Imperial, zei: "Als we dit in context, een persoon die in 1971 in een hogere verontreinigde gebied woonden had een 14 procent hoger risico te sterven in 2002-2009 dan iemand die in een lagere verontreinigde gebied hadden gewoond. een natuurlijke persoon die in een hogere verontreinigde gebied in 2001 had ook een verhoogd risico op sterfte van 14 procent ten opzichte van iemand in een lage gebied vervuiling.
"Hoewel er soortgelijke maten van de risico's van blootstelling in 1971 en 2001, zijn er veel lagere blootstelling. Bijvoorbeeld, het vergelijken van de hoogste en de laagste vervuilde gebieden in 1971, was er een 52 microgram verschil in zwarte rook per kubieke meter lucht , maar in 2001 de vergelijkbare verschil was 6 microgram per kubieke meter lucht van PM10.
Dr John Gulliver, co-auteur en hoofddocent aan de MRC-PHE Steunpunt Milieu en Gezondheid op het Imperial, zei: "Het niveau van alle vormen van luchtverontreiniging in het Verenigd Koninkrijk zijn drastisch verminderd sinds het begin van onze studie periode, met een gehalte aan zwarte rook momenteel geschat op ongeveer 20 procent van wat ze waren in de jaren 1970 zijn. "
Dr Anna Hansell toegevoegd:. "Het is belangrijk om te onthouden dat de effecten van luchtverontreiniging zijn klein in vergelijking met andere risicofactoren Uw risico van vroegtijdige dood is veel meer afhankelijk van andere aspecten van uw levensstijl, zoals de vraag of je rookt, hoeveel je beweegt, of je overgewicht, evenals op de medische factoren zoals uw bloeddruk zijn. Dit gold zelfs met de hogere niveaus van luchtverontreiniging in de jaren 1970.
"Maar ons onderzoek draagt bij aan het gewicht van het bewijs dat suggereert het inademen van de luchtverontreiniging is niet goed voor ons in de korte of lange termijn. We moeten de collectieve inspanningen om de luchtvervuiling te verminderen voort te zetten, zowel in de UK als internationaal . '

Printen

 

 

Reacties: