Home / Nieuws / ...

 

Eet niet teveel (gezonde) voeding*
Mensen denken, ten onrechte, dat het eten van gezonde voeding of van voeding die als gezond wordt voorgesteld minder verzadigingsgevoel geeft, zo blijkt uit drie kleine studies. Het gevolg is dat men meer eet dan nodig is, wat weer tot overgewicht kan leiden. Met de komst van steeds meer gezonde voeding kan dit teveel eten tot grote problemen leiden. Belangrijk volgens de onderzoekers is dat voeding gegeten wordt die niet zozeer voorgesteld wordt als gezond doch als voedzaam, waardoor het teveel eten doorgaans niet gebeurt.
De studie.  (Maart 2016)


 

Eating healthy or feeling empty?
How the 'healthy = less filling' intuition influences satiety
Eating too much is typically considered one of the prime culprits of obesity. A new study published in the Journal of the Association for Consumer Research, looked specifically at overconsumption of "healthy" foods which consumers often perceive as less filling. The researchers successfully found evidence to support their hypothesis that when people eat what they consider to be healthy food, they eat more than the recommended serving size because they associate "healthy" with less filling.
The research utilizes a multi-method approach to investigate the "healthy = less filling" intuition. The first study was conducted with 50 undergraduate students at a large public university and employed the well-established Implicit Association Test to provide evidence for an inverse relationship between the concepts of healthy and filling. The second study was a field study conducted with 40 graduate students at a large public university and measured participants' hunger levels after consuming a cookie that is either portrayed as healthy or unhealthy to test the effect of health portrayals on experienced hunger levels. The third study was conducted with 72 undergraduate students in a realistic scenario to measure the impact of health portrayals on the amount of food ordered before watching a short film and the actual amount of food consumed during the film. The set of three studies converges on the idea that consumers hold an implicit belief that healthy foods are less filling than unhealthy foods.
Specifically, the researchers demonstrate that portraying a food as healthy as opposed to unhealthy using a front-of-package nutritional scale impacts consumer judgment and behavior. When a food is portrayed as healthy, as opposed to unhealthy, consumers report lower hunger levels after consumption, order greater portion sizes of the food, and consume greater amounts of the food. Surprisingly, even consumers who say they disagree with the idea that healthy foods are less filling than unhealthy foods are subject to the same biases. In addition, the researchers introduce a novel tactic for reversing consumers' habit of overeating foods portrayed as healthy: highlighting the nourishing aspects of healthy food mitigates the belief that it is less filling.
These findings add to the burgeoning body of work on the psychological causes of weight-gain and obesity and point to a way of overturning the pernicious effects of the "healthy = less filling" assumption. Specifically, the findings suggest that the recent proliferation of healthy food labels may be ironically contributing to the obesity epidemic rather than reducing it. Consumers can use this knowledge to avoid overeating foods presented as healthy and to seek foods portrayed as nourishing when they want to feel full without overeating.
Reference:
1. Suher, Jacob, Raj Raghunathan and Wayne Hoyer. Eating Healthy or Feeling Empty? How the" Healthy = Less Filling" Intuition Influences Satiety. The Journal of the Association for Consumer Research

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gezond eten of leeg gevoel?
Hoe de 'gezonde = minder vulling' intu´tie be´nvloedt verzadiging
Het eten van te veel wordt doorgaans beschouwd als een van de belangrijkste boosdoeners van obesitas. Een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift van de Vereniging voor Consumer Research, specifiek gekeken naar overconsumptie van "gezonde" voedingsmiddelen die de consument vaak ervaren als minder vulling. De onderzoekers met succes aanwijzingen gevonden om hun hypothese te ondersteunen dat wanneer mensen eten wat zij beschouwen als gezonde voeding, ze meer dan de aanbevolen portie eten, omdat ze associŰren "gezond" met minder vulling.
Het onderzoek maakt gebruik van een multi-methodische aanpak van de "gezonde = minder vullen" intu´tie te onderzoeken. De eerste studie werd uitgevoerd met 50 studenten bij een grote openbare universiteit en in dienst van de gevestigde Impliciete Associatie Test om bewijs te leveren voor een omgekeerde relatie tussen de begrippen gezond en vulling. De tweede studie was een veldonderzoek uitgevoerd met 40 studenten bij een grote openbare universiteit en honger niveaus gemeten deelnemers na het nuttigen van een cookie die ofwel wordt afgeschilderd als gezond of ongezond om het effect van de gezondheid schilderingen op ervaren honger niveaus testen. De derde studie werd uitgevoerd met 72 studenten in een realistisch scenario om de impact van de gezondheid beeldvorming over de hoeveelheid voedsel besteld vˇˇr het kijken naar een korte film en de werkelijke hoeveelheid voedsel verbruikt tijdens de film te meten. De set van drie studies convergeert op het idee dat de consument houdt een impliciete overtuiging dat gezonde voedingsmiddelen minder vullen dan ongezond voedsel.
Met name de onderzoekers aantonen dat het uitbeelden van een levensmiddel als gezond, in tegenstelling tot ongezonde gebruik van een front-of-pakket voedingswaarde schaal effecten oordeel en gedrag van de consument. Wanneer een levensmiddel wordt afgeschilderd als gezond, in tegenstelling tot ongezonde, de consument melden lagere honger niveaus na consumptie, bestelt grotere portiegroottes van het eten, en consumeren grotere hoeveelheden van het voedsel. Verrassend genoeg, zelfs consumenten die zeggen dat ze het niet eens met het idee dat gezonde voedingsmiddelen minder vullen dan ongezonde voedingsmiddelen zijn onderworpen aan dezelfde vooroordelen. Daarnaast zijn de onderzoekers introduceren een nieuwe tactiek voor de gewoonte van te veel eten voedsel afgeschilderd als gezonde consument omkeren: aandacht voor de voedende aspecten van gezond voedsel vermindert de overtuiging dat het minder vulling.
Deze bevindingen toe te voegen aan de groeiende lichaam van het werk op de psychologische oorzaken van gewichtstoename en obesitas en wijzen op een manier kantelt de verderfelijke effecten van de "gezonde = minder vullen" veronderstelling. Met name de bevindingen suggereren dat de recente toename van het aantal gezonde voedseletiketten ironisch genoeg kunnen bijdragen aan de obesitas-epidemie in plaats van te reduceren. Consumenten kunnen deze kennis te gebruiken om te voorkomen dat te veel eten voedsel gepresenteerd als gezond en aan levensmiddelen afgeschilderd als voedende zoeken wanneer ze willen een vol gevoel zonder teveel te eten.

Printen

 

 

Reacties: