Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en botbreuken bij sporters*
Sporters willen nog wel eens last hebben van een stressfractuur, een incomplete botbreuk, die wordt veroorzaakt door ongewone of herhaalde belasting op het bot. Uit een Amerikaanse studie blijkt nu dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn om deze fracturen tegen te gaan. 80% van de onderzochte sporters had bloedwaarden lager dan 40 ng/ml (100 nmol/l). Bloedwaarden vitamine D van 40 ng/ml of hoger gaven de helft minder kans op een stressfractuur, zo blijkt uit de studie.
De studie.  (Februari 2016)


 

Low levels of vitamin D may increase risk of stress fractures in active individuals
Experts recommend active individuals who participate in higher impact activities may need to maintain higher vitamin D levels
Vitamin D plays a crucial role in ensuring appropriate bone density. Active individuals who enjoy participating in higher impact activities may need to maintain higher vitamin D levels to reduce their risk of stress fractures, report investigators in The Journal of Foot & Ankle Surgery.
The role of vitamin D in the body has recently become a subject of increasing interest owing to its many physiologic effects throughout multiple organ systems. Vitamin D is an essential nutrient that can behave as a hormone. It is obtained through diet and through the skin when exposed to the sun's rays. It is essential for bone development and remodeling to ensure appropriate bone mass density. Low levels of vitamin D can lead to osteoporosis, osteomalacia, decreased bone mineral density, and risk of acute fracture.
Investigators tested the serum concentration of 25(OH)D, which is used to determine vitamin D status, in patients with confirmed stress fractures. "By assessing the average serum vitamin D concentrations of people with stress fractures and comparing these with the current guidelines, we wanted to encourage a discussion regarding whether a higher concentration of serum vitamin D should be recommended for active individuals," explained lead investigator Jason R. Miller, DPM, FACFAS, Fellowship Director of the Pennsylvania Intensive Lower Extremity Fellowship, foot and ankle surgeon from Premier Orthopedics and Sports Medicine, in Malvern, Pennsylvania, and Fellow Member of the American College of Foot and Ankle Surgeons.
The investigators reviewed the medical records of patients who experienced lower extremity pain, with a suspected stress fracture, over a three-year period from August 2011 to July 2014. All patients had x-rays of the affected extremity and were then sent for magnetic resonance imaging (MRI) if no acute fracture had been seen, yet concern for the presence of a stress fracture remained based on the physical examination findings. Musculoskeletal radiologists independently reviewed all the MRI scans, and the investigators then confirmed the diagnosis of a stress fracture after a review of the images.
The serum vitamin D level was recorded within three months of diagnosis for 53 (42.74%) of these patients. Using the standards recommended by the Vitamin D Council (sufficient range 40 to 80 ng/mL), more than 80% of these patients would have been classified as having insufficient or deficient vitamin D levels. According to the standards set by the Endocrine Society (sufficient range 30 to 100 ng/mL), over 50% had insufficient levels.
"Based on these findings, we recommend a serum vitamin D level of at least 40 ng/mL to protect against stress fractures, especially for active individuals who enjoy participating in higher impact activities," explained Dr. Miller. "This correlates with an earlier study of 600 female Navy recruits who were found to have a twofold greater risk of stress fractures of the tibia and fibula with a vitamin D level of less than 20 ng/mL compared with females with concentrations above 40 ng/mL
"However, vitamin D is not the sole predictor of a stress fracture and we recommend that individuals who regularly exercise or enjoy participating in higher impact activities should be advised on proper and gradual training regimens to reduce the risk of developing a stress fracture," he concluded.
Reference:
Jason R. Miller, Karl W. Dunn, Louis J. Ciliberti, Rikhil D. Patel, Brock A. Swanson. Association of Vitamin D With Stress Fractures: A Retrospective Cohort Study. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 2015; DOI: 10.1053/j.jfas.2015.08.002

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lage niveaus van vitamine D kan het risico van stress fracturen in actieve individuen te verhogen
Experts raden actieve individuen die deelnemen aan hogere impact activiteiten kan nodig zijn om een hogere vitamine D-niveaus te behouden
Vitamine D speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de juiste botdichtheid. Actieve personen die genieten van deelnemen aan een hogere impact activiteiten kan nodig zijn om een hogere vitamine D-niveaus te houden om hun risico van stressfracturen, verslag van de onderzoekers te verminderen in The Journal of Foot & Ankle Surgery.
De rol van vitamine D in het lichaam heeft onlangs een onderwerp van toenemende belangstelling door de vele fysiologische effecten gedurende meerdere orgaansystemen worden. Vitamine D is een essentiŽle voedingsstof die kan gedragen als een hormoon. Het wordt verkregen door middel van dieet en door de huid bij blootstelling aan de zon. Het is essentieel voor botontwikkeling en hermodellering passende botmassadichtheid waarborgen. Lage niveaus van vitamine D kan leiden tot osteoporose, osteomalacie, verminderde botdichtheid, en het risico van acute fractuur.
Onderzoekers testten de serumconcentratie van 25 (OH) D die wordt gebruikt om vitamine D status te bepalen in patiŽnten met bevestigde spanningsbreuken. "Door de beoordeling van de gemiddelde serum vitamine D-concentraties van mensen met stress fracturen en deze te vergelijken met de huidige richtlijnen, wilden we een discussie over de vraag of een hogere concentratie van het serum vitamine D dient te worden aanbevolen voor actieve individuen aan te moedigen", aldus hoofdonderzoeker Jason R . Miller, DPM, FACFAS, Fellowship directeur van de Pennsylvania Intensive onderste extremiteit Fellowship, voet en enkel chirurg uit Premier Orthopedie en Sportgeneeskunde, in Malvern, Pennsylvania, en medelid van de American College of Foot and Ankle Surgeons.
De onderzoekers beoordeeld de medische dossiers van patiŽnten die ervaren onderste extremiteit pijn, met een vermoedelijke stressfractuur, over een periode van drie jaar vanaf augustus 2011 tot juli 2014. Alle patiŽnten hadden rŲntgenfoto van de aangedane extremiteit en werden vervolgens verstuurd voor magnetische resonantie imaging (MRI) indien geen acute fractuur werd gezien, maar zorg voor de aanwezigheid van een spanningsbreuk bleef gebaseerd op de fysieke bevindingen onderzoek. Bewegingsapparaat radiologen onafhankelijk beoordeeld alle MRI-scans, en de onderzoekers vervolgens bevestigde de diagnose van een stressfractuur na een beoordeling van de beelden.
Het serum vitamine D-niveau werd opgenomen binnen drie maanden na de diagnose voor 53 (42,74%) van deze patiŽnten. De normen aanbevolen door de vitamine D Raad (voldoende bereik 40-80 ng / mL), zouden meer dan 80% van deze patiŽnten werden geclassificeerd als hebbende weinig of gebrekkige vitamine D. Volgens de door de Endocrine Society (voldoende traject 30 tot 100 ng / mL) normen, meer dan 50% had onvoldoende niveaus.
"Op basis van deze bevindingen, raden we een serum vitamine D-niveau van ten minste 40 ng / ml te beschermen tegen stress fracturen, vooral voor actieve mensen die genieten van deelnemen aan een hogere impact activiteiten," verklaarde Dr. Miller. "Dit correleert met een eerdere studie van 600 vrouwelijke Navy rekruten die bleken een tweevoudig groter risico spanningsbreuken van de tibia en fibula met een vitamine D van minder dan 20 ng hebben / ml in vergelijking met vrouwen met concentraties boven 40 ng / ml
"Echter, vitamine D is niet de enige voorspeller van een stressfractuur en we raden dat mensen die regelmatig sporten of genieten van het deelnemen aan een hogere impact activiteiten moet worden geadviseerd over de juiste en geleidelijke training regimes om het risico op het ontwikkelen van een stressfractuur te verminderen", zegt hij gesloten.Printen

 

 

Reacties: